top of page

สร้างการรับรู้แบรนด์ด้วยมาสคอตและชุมชนออนไลน์ของนักเรียน

Mascot Branding

Client: Beyond Study Center

Market: Thailand

Product : Education Agency

Challenge

ในช่วงการระบาดของ Covid-19 ทาง Beyond study center ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม ดังนั้น พวกเขาจึงอยากพุ่งเป้าไปที่การสร้างการสื่อสารเพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Solution

ออกแบบมาสคอตและเพิ่มเข้าไปในเนื้อหาต่างๆ ของเพจเพื่อสร้างการรับรู้และภาพจำของเเบรนด์ รวมถึงปรับเนื้อหาจากที่ขายของจนมากเกินไปเป็นการสร้างการสื่อสารที่น่าสนใจ

Results

500,000

Reach

5,000

Followers increased

30%

Organic lead generation increased

bottom of page