top of page

Case Studies

Mascot Ambassador

Godji_May_Content16-01.png
CaseStudyThumbnail_coralred.png

เพิ่มประสิทธภาพการสื่อสารแบรนด์ผ่านมาสคอตที่มีอยู่

Mascot Branding

Screen Shot 2564-07-14 at 18.39_edited.jpg
CaseStudyThumbnail_coralred.png

สร้างการรับรู้แบรนด์ด้วยมาสคอตและชุมชนออนไลน์ของนักเรียน

Mascot Branding

271777866_7093253730715420_1633189938863352158_n.jpeg
CaseStudyThumbnail_coralred.png

เพิ่มประสิทธภาพการสื่อสารแบรนด์ผ่านมาสคอตที่มีอยู่

Mascot Branding

158863024_4303959172965875_1253107538675626435_n.png
CaseStudyThumbnail_coralred.png

สร้างสรรค์เนื้อหาและออกเเบบสติ๊กเกอร์ที่ตอบโจทย์วัฒนธรรมในประเทศไทย

Mascot Branding

201525619_312069690459481_5058754343560375392_n.png
CaseStudyThumbnail_coralred.png

สร้างสรรค์เนื้อหาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในช่วงการระบาดของ Covid-19

Mascot Branding

ArticleJobSugoi_givingraise.jpg
CaseStudyThumbnail_coralred.png

สร้างสรรค์ Content Marketing สำหรับ HR และ Executive

Mascot Branding

258736069_4442542245844433_6293037389229951210_n.jpeg
CaseStudyThumbnail_coralred.png

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ผ่านการเล่าเรื่องด้วยมาสคอต

Mascot Branding

mameshiba_edited.jpg
CaseStudyThumbnail_coralred.png

สร้างสรรค์เนื้อหาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในช่วงการระบาดของ Covid-19

Mascot Branding

november6.jpg
CaseStudyThumbnail_coralred.png

เพิ่มการจดจำผ่านกลยุทธ์ Mascot Marketing ผ่านช่องทาง Social Media ในประเทศไทย

Mascot Branding

Screen Shot 2565-02-09 at 22.23.51.png
CaseStudyThumbnail_coralred.png

สร้างสรรค์ทูตมาสคอตท่องเที่ยวเพิ่มนักท่องเที่ยวเกาะเสม็ด

Mascot Branding

bottom of page