top of page

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ผ่านการเล่าเรื่องด้วยมาสคอต

Mascot Branding

Client: Sainom 

Market: Thailand

Character: Sainom 

Challenge

ร้านใส่นม (Sainom) เป็นแฟรนไชส์ร้านกาแฟและเมนูเกี่ยวกับนม รายใหญ่ในไทย ที่มีการขยายสาขาร้านกาแฟอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศ เเต่กลุ่มลูกค้าของเเบรนด์ส่วนใหญ่ยังมีเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้า และรีเเบรนด์ สำหรับพวกเขาที่จะเพิ่มร้านกาแฟ

Solution

เราสร้างกลยุทธ์การสื่อสารและข้อความสำคัญที่แสดงถึงคุณค่าหลักของแบรนด์และใช้มาสคอตเป็นผู้เล่าเรื่อง

Results

300,000

Reach

10,000

Engagement

bottom of page